Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւնն ժողովրդեան ի Աշխարհէն Վասպուրականի, եւ թուղթ փոխանորդութեան իւրեանց առ քեզ Տեառն Սիմէօն ի գեղջէն Աղձնու, եւ երդմնիլն քոյ առաջի ատենի տանուտերաց հայոց` հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ, տուաք իշխանութիւն քեզ պաշտօն սպարապետութեան ի վերայ զօրաց հայոց ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու քաջախոհեան Սիմէօնդ Աղձնու կացցես եւ մնասցես Սպարապետ եւ հրամայեսցես ի վերայ գնդոց զօրաց եւ զօրավարաց եւ ամենայն զօրութեան, զոր ինչ յանձնեսցի ի քեզ նախարարն հայոց, եւ ջանասցես ի գործ ըստ Օրինացն Հայաստանեաց առ որում հրամայէ քեզ պատուելի նախարարն Հայոց, բայց իշխելոյ ի վերայ Տանն Հայոց, տուաք իշխանութիւն քեզ բանիւ եւ երկաթիւ կապել զօրաց եւ զօրապետաց յանդգնօղաց հրամանի քոյ այսմ մտածութեամբ զի հատուցանես ըստ իւրաքանչիւրոյ վնասն կալանաւորութեան նոցայ, եթէ կալանաւորին ելցեն ի ատենէ դատաստանի անպարտ, տուաք իշխանութիւն քեզ պահելոյ հաստատուն ամենայն հատոր յօրէնս Հայաստանեաց ի վերայ ամենայն զինուորաց քեզ յանձնեցելոց ըստ արժանեաց գործոց ձեռաց ըստ իւրաքանչիւր գործոց դատաստանաւ վճռով ըստ Օրինօք, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ աւուր յունվարի ամսի մին. յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր,
Վրթանէս Կաղնոյ
երրորդ տանուտէր,
Գալստան Կաղզվանու
չորրորդ տանուտէր:

Օրինակ նամակի Ասպետութեան: