Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մէջ ամենայն քաղաքաց քանիս դրունս որ իցէ, եւ քանիս փողոցս որ իցէ բոլորն անուանեսցի յատուկ անուամբ, փողոցք եւ դրունք որ ոք մտանելոյ եւ որ ոք ելանելոյ, եթէ հեծեալ եւ եթէ հետեւակ, որ միշտ ընթացք նոցայ գտցի մի ի յետուստ միուսի որ ոչ ոք հանդիման միմեանց, եւ ի դրունս քաղաքի յերեսս երկրի եթէ ի դաշտի եւ եթէ ուր եւ իցէ ամենայն երթ եւ գալացող թէ հեծեալ թէ հետեւակ հանդիպելոյ միմեանց երկու կողմանց պարտ լիցի դառնալ առ աջ թեւ զի բացցի ձախ թեւ ճանապարհ անցանելոյ ընդ միմեանց, այլ զամենայն զոր ոք ի ընթացս իւր ընդ դէմ ի վեր ասացելոյս եթէ գտցի վնաս յումեքէ ծնեցեալ ի պատճառէ յանդգնութեան նա' հատուցանել պարտ է վնասն վնասեալ առն: