Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք ի մէջ Ախարհին Հայոց ակնկալութիւն ունիցի զի լինիցի պատուեցեալ ի ումեքէ, բայց ի բարութենէ գործոց ձեռաց իւրոց այլ եթէ գուցէ զի յումեքէ լինիցի պատուեցեալ եթէ խորհրդով: Բանիւ եւ գործով պարտ է նմա յոյժ քաղցր դիմօք հեզ եւ խոնարհութեամբ շնորհ ընկալ ի նմանէ լինիլ զի նա' արժան է շնորհակալութեան, ի պատճառն երախտագիտութեան նորայ, զի նա ծանեաւ բարոյականութիւն առն արժանի պատուոյ: