Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թամբաքուն մի կշիռ ծանդրութիւն հատուցանիցէ տասն դահեկան երծաթ ի Գանձարանն Հայոց: