Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ կորուսանիցէ թուղթ յերկրին իւրոյ ի պատճառէ կերիչ որթանց, եւ ի կիզմանէ հրոյ, եւ կամ թրջեալ ջրոյ փթեալ եւ այլն, նա' եթէ կացուցանիցէ առաջի ատենի դատաստանին քաղաքին իւրոյ երիս վկայս ի դրացեաց եւ ի գեօղէ իւրմէ, զի նոքա երդմնելով տացեն վկայութիւնս իւրեանց թէ սա' այրս հաւաստի է Տեառն տանն որ ի գեօղն Մեղրի եւ կամ ի որում գեղի ի փողոցն Գասպարէնց, հարաւ կոյս դրացի Մարտիրոսի, եւ հիւսիս կոյս Բաղրամի յարեւել կոյս դրացի Մաղաքիէ, եւ տունն որոյ յարեւելեան կողմանէ առ արեւմուտ երկայնութեամբ 240 ուղուկ եւ լայնութեամբ 160 ուզուկ եւ թուղթ տանն էր նումր 2814 եւ այլն եւ ապա' դատաւոր քաղաքին համեմատելով ընդ նումրն դաֆտար օրինակի տացէ նմայ նոյն նշանաւորութեամբ եւ չափով թուղթ տան նմայ, եւ սա' թուղթս արժանի համարեսցի Տեառն ունիլ որում անուամբ որ իցէ, բայց եթէ ոչ ոք ոչ ելցէ եւ ունիցի թուղթ հին վաճառման ի վեր յիշեցեալ տանն ի ձեռին իւրում: