Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան ի աշխարհէն Տայքու, եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ առ քեզ Մկրտիչ Աքուլեցւոյդ, երդմնելով քոյ առաջի ա'տենի տանուտերաց հայոց հաստատեցաք ի սիրտս մեր հաւատարիմ քեզ ի վերայ Տանն Հայոց տուաք իշխանութիւն քեզ պաշտօնն հազարապետութեան ի վերայ գնդին զօրաց ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու քաջ հազարապետդ Մկրտիչ Աքուլեցոյ կացցես եւ մնասցես հազարապետ եւ հրամայեսցես ի վերայ գնդի հազար զօրաց, նոցա որ յանձնեսցի քեզ ի քաջախոհեան սպարապետէն Հայոց, եւ ջանասցես ի գործ ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց, առ որ որում հրամայեսցէ քեզ քաջախոհեան սպարապետն Հայոց, բայց ի յիշխելոյ ի վերայ Տանն Հայոց, տուաք իշխանութիւն քեզ կապել զինուորս քոյ բանիւ եւ երկաթիւ, եթէ ի տեղի որում գտցիս դու ոչ իցէ' զօրագլուխ բարձր աստիճանաւ քան զքեզ, այսմ մտածութեամբ որ հատուցանես վնասն կալանաւորութեան նորա եթէ նա առաջի ատենի դատաստանի գտցի անպարտ, տուաք իշխանութիւն քեզ պահելոյ հաստատուն ամենայն հատոր յօրէնս ի վերայ ամենայն զինուորաց քեզ յանձնեցեալ որ ըստ արժանեաց գործոց ձեռաց իւրաքանչիւր գործոց ընդունեսցեն հատուցումն վճռաւ դատաստանաւ ըստ Օրինօք Հայաստանեաց, գրուեցաւ եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի պաշտօն Հարկաց կարգադրութեանց: