Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի որում աւուր որ պատուեսցի ոմն նախարարութեան նամակօք ի Տանէն Հայոց ժառանգաւոր ի միջոց երեսուն աւուր ժամանակի ընտրեսցի տեղակալ նորայ ի ցեղէ նոյնոյ առն, այլ եթէ ունիցի անդրանիկ, եւ կամ երէց որդի միոք այլոց, եթէ ոչ կարող է ընտրել ի յարենէ նորայ, այս մտածութեան եթէ ժամանակ ընդ ժամանակս յապա' ծնցի որդի, նայ լինիցի ժառանգ, զի տեղի նախարարի մերոյ մի' մնասցէ դատարկ: