Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ժամանակի պատերազմի որ ոք յազգէ որ իցէ, եւ կամ ի յազգէ թշնամեաց, եթէ ի յազգէ յայնմանէ որում հռչակի պատերազմն եթէ գտցի ոք վաճառականք ընչիւք իւրօք ի ժամանակի խաղաղութեան մտեալ ի յաշխարհս մեր եւ կամ պանդուխտ բնակեալ ի յաշխարհն մեր եւ կամ դրամն իւր փոխ տուեալ յազգին մերոյ, կալով մնասցէ ազատ ընչիւք իւրօք, եթէ կամեսցի ելանել առ աշխարհն եւ ազգն իւր իւրեանք միայն գտցեն թուղթ ազատապէս ելանելոյ ի թուէն հռչակմանէ պատերազմի մինչեւ քառասուն եւ հինգ աւուր միջոց ժամանակաւ ելանելոյ, ելցեն եւ պահպանութեամբ մերով մինչեւ մտցեն առ յազգս իւրեանց, եւ զամենայն զոր ինչ ստացուածք նոցայ մնասցէ ի աշխարհ մեր ի ձեռին փոխանորդին իւրեանց մինչեւ ի ժամանակն խաղաղութեան, եւ ապա' հանեսցեն յաշխարհէ մերմէ, եւ յետ քառասուն հինգ աւուր ժամանակի հռչակմանէ պատերազմին ոչ ոք կարէ ելանել, եթէ ո'չ պարտ է նոցա կալ եւ մնալ բնակեալ ի յերեսս երկրի մերոյ մաքուր ի ամենայն կերպ կողմնակալութենէ ի գործէ, եւ լուր պատերազմէ ի երկուց կոյս, այսինքն կողմն յազգին իւրոյ եւ թշնամոյն մերոյ, եւ կամ կողմն մեր մինչեւ ժամ խաղաղութեան: