Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան յաշխարհէն Պարսկայ Հայոց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ ի Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօնի կերակրապետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Բարդուղիմէոս Թրագու յիշխեսցես ի վերայ ամենայն կերակրոց ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց, յորդորելով զի վարելով ցանիցեն ամենայն դաշտ յերեսս երկրի, զի մի' մնասցէ դատարկ քայլ մի եւ ով ոք որ կաղանայցէ վարելոյ եւ ցանելոյ զոր ինչ պատճաառի որ իցէ` ազդ արասցես իշխան աշխարհին յայնմիկ, զի Օգնական նմայ լինիցի եւ ցանք նոցա կատար հասանիցէ, եւ եթէ արգելում մի ծայրագոյն գտցիս ազդ մեզ արայ, ամենայն պտղոյ, ցորենոյ, գինոյ, ձիթոյ եւ զոր ինչ կերակրոց բաժինն տանն հայոց ըստ Օրինաց գթածութեամբ հաւաքէ' ի շտեմարանն Տանն Հայոց եւ յինն հանէ եւ յանձնէ իշխան յաշխարհին յայնմիկ, զի նայ վաճառելով գինն նորայ մուծանէ ընդ գանձարանն Հայոց, պատուիրեմք քեզ Տեառն Բարդուղիմէոսիդ զգոյշ լեր զի տարեկան կերակուրն բնակողաց յաշխարհին մերոյ մնասցէ անարատ ի շտեմարանի չոր եւ յստակ, եւ ի միջի ամրոցի ապահով, որում աշխարհի որ իցէ, եւ ունիս իշխանութիւն որոնել ի Տանէն Հայոց աշխարհագիրն յիմանալ դու թիւ ժողովրդեան հայոց, եւ թիւ արկանել տարեկան կերակուրն ի վերայ բոլոր ժողովրդեան, որ հարկաւոր է ամենայն միոյ անձանց ունիլ քեզ կերակուր ի շտեմարանս վասն միոյ անձի երիս բեռն ցորեան նոյն թուաւ հաւաքել ի միջէ ամենայն գաւառաց, եւ ամրափակէ հարկաւոր տեղիս համահաւասարութեամբ քանակութեան անձանց ըստ իւրաքանչիւր ժողովրդոց համեմատութեամբ ի մէջ ամուր պարսպաց, եւ երկու տարէն կերակուր ի մէջ քաղաքաց, գաւառաց եւ գեօղերայից, որ բոլորն լինի կերակուր երից ամաց, եթէ աւելի քան զայս եւ պակաս ազդ մեզ առնել, եւ նոյն գունակ յարդ եւ գարի եւ կորեկ եւ այլն, վասն անասնոց, եւ որում դաշտ աշխարհի եւ գաւառի, որ ի ժամանակի իշխանութեան քոյ ծնանի նորագոյն բոյս եւ առաստասցի պատուելի քեզ առնէ մէնջ Տանն Հայոց, գրուեցաւ ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի Գանձապետութեան: