Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ ազատապէս կարէ խորհիլ, խօսել եւ գործել զամենայն զոր ինչ բարի եւ չար ըստ կամաց եւ հաճոյից իւրոց, ընդունելով ի վերայ իւր վարձ խորհրդեան եւ բանից բերանոյ եւ գործոց ձեռաց իւրոց թէ բարոյ եւ թէ չարի, զամենայն զոր ինչ հատուցում, պատիւ եւ կամ պատիժ ի դատաստանէ մերմէ պարտ է լինիլ ի բերմանէ կատարման գործոց բարեաց եւ չարեաց ըստ արժանաւորութեան բարոյ եւ չարին իւրաքանչիւր անձանց: