Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեանն յաշխարհին Պարսկայ Հայքոյ եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ ձեզ Ստեփաննոսիդ Դաւրէժու, Պօղոսիդ Մարաղու, ըստ Օրինացն կարգադրութեան հայոց ի միջոցէ ձերմէ մեք ընկալաք Ստեփաննոսդ Դաւրէժու եղբայրակից մեր եւ հաւատարիմ Տանն Հայոց, եւ ի վերայ երդման եւ արժանաւորութեան քոյ տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօնի տանուտէրութեան ժամանակաւ երիս ամաւ մէնջ Տանն Հայոց, զի դու Տեառն Ստեփաննոսդ Դավրէժու նստցիս ի հինգերորդ աթոռ տանուտէրութեան ի բարձրագահ եւ ի բարեվարք Տանն Հայոց, եւ ունիս իշխանութիւն տանուտէրամբ հանդերձ տացես իշխանութիւն ամենայն պաշտօնի նամակօք ամենայն պաշտօնատարաց, զի ելանեն իւրաքանչիւր գործ, եւ ունիս իշխանութիւն տանուտէրօք հանդերձ ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց հրամայել ի վերայ ամենայն բնութեան մարդոյ ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց. գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ աւուր յամսեան դեկտեմբերի 25. յամի Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին
եւ կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան.
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս.
Երկրորդ տանուտէր.
Վրթանէս Կաղնոյ
Երրորդ տանուտէր.
Գալստան Կաղզվանոյ
Չրրորդ տանուտէր: