Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում բանտ արկեալ վասն պարտուց եթէ ո'չ գտցի ամենայն աւուր մի դրամ երծաթոյ մինչեւ երիս աւուրս` բանտ արկեալն ազատ լիցի ի պարտուց, եւ ի հրամանի վճռոյն ելցէ ազատապէս ի բանտէն առ ուր եւ որ ինքն կամիցի, գանգատողն կորուսցէ ինչս իւր: