Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն տանուտէր փոխանորդ 12000 տանց արժան է ընդունիլ ի առաքողէ իւրմէ տարէն 3000 դահեկան երծաթ, զի մնասցեն զինքեանք անպակաս ի հարկաւորութենէ եւ ազատ եւ ոչ պաշտօնեա ումեքէ բայց ի յաշխարհէ իւրմէ եւ ջատագով ընդ դէմ ամենայն անօրէնութեան գործողաց ըստ Օրինօք: