Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ի պաշտօնէից առանց պատճառոյ տկարութեան ծուլասցի մտանել ի հարկս իւր, հատուցանէ տուգանս հինգ դահեկան երծաթ մինչեւ երիս անգամ եթէ լրբութեամբ հատուցանէ եւ ոչ կարգադրի, անձն իւր մտցի ի բանտ 12 աւուր ժամանակաւ: