Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ծախ կերակրոյ, զգեստի, դարմանի եւ այլն գերելոց ամենայն ամսի պարտ է տէրութիւն թշնամոյն որում գերեցաք զինուորս ի նմանէ նա' հատուցանէ գերողաց, թէ խնայեսցի հարկադրի գերիս իւր մտանել ի պաշտօն ծառայութեան հայոց, որում գործի որ հարկաւորեսցի հայոց: