Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տունն Հայոց ռոճկաւ պահեսցէ զօրս իննսուն հազար իւրաքանչ զինուոր եօթն ամ ժամանակաւ զի հաւատարմաբար ծառայեսցեն ազգին իւրեանց ստանալով վարձ ծառայութեան իւրեանց ըստ Օրինօք.
21000 ի սոցանէ այր եւ ձի.
69000 ի սոցանէ հետեւակ:
Սոքայ երիս բաժանմամբ կազմեսցեն երիս խումբս, ամենայն մի խումբ գտցի 7000 այր եւ ձի, եւ 23000 հետեւակ: