Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան ի յաշխարհէն Տուրուբերանոյ, եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցա ընդ քեզ Սահակայ Բագրատոնիդ, եւ երդմնելով քոյ առաջի ատենի տանուտերաց Հայոց հաստատեցաք ի սիրտս մեր հաւատարիմ քեզ ի վերայ Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ պաշտօնի իշխանութեան մայրաքաղաքին յԵրեւանու, որ է ի աշխարհին Արարատեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու խոհեմազարդ Սահակ Բագրատօնիդ կացցիս եւ մնասցես զօրագլուխ ի վերայ բոլոր զօրաց քաղաքին Երեւանու ընդ խորհրդակցօք քովք, հրամայեսցես ի վերայ զօրաց ամենեցւոյն որք կան եւ բնակին ի վիճակս քաղաքին յԵրեւանու ըստ կերպին եւ նմանութեան որպէս հրամայէ պատուելի նախարարն Հայոց ի վերայ ամենայն զօրութեան զինուորաց ի յերեսս բոլոր Աշխարհին Հայոց, եւ դու ի Սահակ Բագրատոնիդ ընդ խորհրդակցօք քով, եւ զօրագլուխ զինուորօք քով պահպանել աշխարհն Արարատեան ընդ Օրինօքն Հայաստանեաց, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ ի վերայ վիճակին աշխարհին յԵրեւանու գործել ամենայն բարիս որպէս գլուխ 62. յօրէնս մեր եւ չար ոչ մի, եւ լինիլ պատրաստ պատասխանելոյ դու վասն ամենայն գործոց ձեռաց քոց, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ ի բերմանէ վիճակի քոյ ստանալ գանձարանէ քաղաքին յԵրեւանու հատուցանել ռոճիկս պաշտօնատարաց Տանն Հայոց տալով ի նմայ ըռսիտ, եւ նոյն ըռսիտն համարեսցի առաջի ատենի տանուտերաց իբր դրամս, տուաք հրաման քեզ զի ամենայն շաբաթի յղեսցես քարտէզն քոյ ամենայն լրիւ աշխարհէ վիճակէ քումէ ազդ առնելով զամենայն զոր ինչ առաջի ատենի տանուտերաց հայոց եւ թուաբանութիւն աշխարհագրութեան զինուորաց վիճակին յԵրեւանու հանդերձ թվաւ ննջեցելոց, համարն եկամտից եւ ծախից եւ այլն, որ կատարելապէս ընծայեսցես առ դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց ձեռամբ փոխանորդի քոյ, ամենայն տարւոջ յամսեանն յունվարի մին թուէն տուաք իշխանութիւն քեզ զի պահեսցես վարպետ զինուորութեան եւ ամենայն կարգադրութեան, եւ հրամայեմք քեզ կալ եւ մնալով հաստատուն ի վերայ ամենայն Օրինաց հայոց, յատկապէս ի գլուխ 101երորդ Օրէնս, զի կրթեսցի եւ ուսումնաւորեսցի ամենայն զինուորս բնակեալ ի յերեսս երկրի վիճակին Երեւանու, եւ տուաք հրաման քեզ ի ժամանակի խաղաղութեան եւ պատերազմի ամենայն շաբաթի ընծայեսցես լուր կացութեան աշխարհին եւ կառավարութեան քոյ ի դրունս տանն հայոց, եւ կալով մնասցես ի վերայ պաշտօնի իշխանութեան վիճակի քոյ հաւատարիմ Տանն Հայոց, գրուեցաւ ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ Ուխտադրութեան: