Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պարտ է ամենայն զօրագլուխ ի ամենայն տեղի երեսս երկրի պահակաց պատրաստի զօրաց ամենայն երեկոյեան ժամու աչօք տեսանել եւ ձեռամբ շօշափել զէնս եւ զգեստս զինուորաց պակասութիւն կարգադրել: