Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Խորանն որում բազմին տանուտէրք նա' է Տանն Հայոց Օրէնք կարգադրութեան սոցայ լիցի Թագաւոր Հայոց, սովաւ գտցի բոլոր Ազգն Հայոց համախոհ Թագաւոր ի վերայ յԱշխարհին Հայաստանեաց կալով եւ մնալով ի վերայ իրաւանց եւ արդարութեանց ըստ կերպին եւ համեմատութեան Օրինաց, որում յուսամ զի թագաւորութեանս պակասութիւն մի լիցի: