Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի 519 երորդ Օրէնս մեր եկամուտն
Տանն Հայոց բովանդակի դահեկան
երծաթ . . . . 132, 000, 000
Ի 278 երորդ Օրէնս գումար
տարեկան ծախուց Տանն Հայոց
բովանդակի երծաթ . . . 12, 370, 020
Զոր հանեալ ի եկամտէ մնացորդ
տասն եւ մին քրօր իննսուն եւ
վեց լաք քսան եւ ինն հազար ինն
հարիւր ութսուն դահեկան երծաթն
մնալոյ ի գանձարանի Տանն Հայոց
վասն որ ոք հարկաւորութեան,
ապագայ ժամանակի . . . 119, 629, 980