Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պարտ է ամենայն զօրագլուխ ի ամենայն ամսի յանկարծակի թուաբանել զօրս բանակի իւրոյ, եթէ գուցէ գտցի պակաս թուաւ ի վերայ թղթոյ գրեցեալ պակասութիւն հանդերձ պատճառօքն ընծայեսցէ ի սպաս սպարապետին իւրոյ: