Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ ինչս իւր յափշտակեսցի աւազակաց եւ ինքն ջատագովելով ո'չ կարասցէ զերծուցանել իրս իւր, եւ եթէ գուցէ զի վիրաւորեսցէ զինքն ի աւազակէն կամ գողէն այրն այն համարն կորուցեալ ընչին իւրոյ, մատուսցէ առ իշխանն նոյն աշխարհին եւ երդմնեսցէ ի վերայ Սրբոյ կտակարանին զի հաւաստի կորուսեալ իրն առն յայնմիկ իբր այսքան իշխան աշխարհին յայնմիկ պարտաւորէ հատուցանել նմայ արժանաւորութեան կորուսեալ իրաց եւ յինքն որոնելով գտցի գող եւ կամ աւազակն ընկալցի հատուցումն իւր ի նմանէ եւ անձն նորա դատեսցի ընդ Օրինօք: