Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն աշխարհի ի երեսս երկրին ծախիւք Տանէն Հայոց շինեսցի դպրատունս ի միում աշխարհի երկուս, մի ուստերաց եւ մի դստերաց անօրէնութեամբ ծնեցելոց զի ուսուսցի ընթեռնուլ տառիւ եւ բառիւ հայոց մինչեւ երկոտասան ամս հասակի նոցայ եւ յապա թողցի ազատ: