Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ամենայն տեղի որում իջեւանի բանակ շուրջ նոքօք մղոն մի հեռի ի բանակէ կացցի երիս տասնապետս երեսուն զինուորօք տասն ի սոցանէ այր եւ ձիոյ, քսան ի սոցանէ հետեւակ, եւ բոլոր շուրջ բանակաւ հեռի ի միմեանց մի մղոնաւ քանիցս գունտ երեսուն անձամբ որ որում կարէ քողաւորել բոլոր բանակն, այսպէս կալով մնասցեն զգոյշ, զի ոչ ոք ի այլ տեղէ մտանիլ կարիցէ ի բանակն առանց գիտութեան այն շրջապատեալ պահակաց, եւ ով ոք մերձենալով հասիցեն ի մերձ սոցայ, սոքայ նախ ազդ առնիցեն զօրապետի բանակին եւ հրամանաւ նորայ մտցէ մտանողն ի բանակն մեր, եթէ ի ժամ պատերազմի, եւ կամ խաղաղութեան, եւ եթէ ով ոք ի թշնամեաց յանկարծ արձակմամբ ելցէ ի վերայ բանակի մերոյ, սոքայ շրջակայ պահակս շեշտապի տացեն լուր մեծ բանակին, եւ եթէ գուցէ հանդիպեսցի ի գիշերի որում կողմ բանակի զի գտցի արձակող նոյն կողմ վառեսցեն հարթ տեղի բարձր եւ կրակեսցեն մի թօփ, սա' լիցի նշան ազդ առնելոյ բանակին զի թշնամին ի այնմ կողմ մերձ է, եւ այս պահակք շրջակայ բանակին փախեսցի ամենայն երիս աւուր մի անգամ այլ եթէ ժամանակ պատերազմի ամենայն աւուր մի անգամ: