Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բոլոր աշխարհն ընդ հովանաւորութեան Հայոց ի ծայրագոյն մայրաքաղաքէ մինչեւ ի կրտսեր գեօղս, եւ ի մէնջ վրանաբնակաց հարկ լիցի ամենայն քաղաքի, գեօղի որ իցէ մինչեւ տուն քսան եւ հինգ պահել ի միջի իւրեանց վարպետս երկուս, մինն վասն ուսուցանելոյ մանկանց հայոց բառիւ եւ տառիւ ընթերցմունս, եւ մի վասն ուսուցանելոյ տղայոց կրթութիւն արհեստն զինուորութեան, եւ ամենայն արու եւ էգ պարտաւոր լինի ուսանիլ ընթերցմունս, եւ ամենայն արու ընթերցմունս եւ արհեստս զինուորութեան ամենեքեան միակերպ առանց ոչինչ զանազանութեան: