Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հնգետասան աւուր յառաջ քան զդատողութեան քրէական մեղաւորի, եթէ մեղաւորն իցէ սպանանող հարցցի ի նմանէ ով ոք ի ազգէ իւրմէ ցանկայ զի դատեսցի զինքն, եւ մեղաւորն ունի արձակութիւն ընտրել երկոտասան այր ի ազգէ իւրմէ, կամ որ ոք այլ ազգէ, բայց ի մերձաւոր ազգականէ, եւ ի դռանէ դատաստանի ելցէ կոչումն ի նոյն երկոտասան անձանց, զի լինիցի պատրաստ Օրն որում նշանաւորեալ վասն դատողութեան: