Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պահակ եթէ ի դրունս ամրոցաց, եթէ ի վառհօդի եթէ ի դրունս իշխանաց, եթէ ի դրունս գանձի եւ պաշարաց, եւ եթէ ի դրունս բանտարկելոց եւ որում տեցի որ իցէ մի' տքնեսցի յաւելի քան թէ 2 ժամ ժամանակ, զի ամենայն պահակ միջոց 2 ժամ ժամանակի փոխեսցի հանելով հինն մուծանելով նորն, զի տքնութիւնն զինուորին մերոյ ի միջոց 24 ժամ ժամանակի մի' լինիցի յաւելի քան թէ 8 ժամ, այսինքն չորս անգամ, ֆի մին անգամն 2 ժամ ժամանակաւ մնացորդ ժամանակն թէպէտ առ ի հանգիստ, այլ պատրաստ ի ժամագիր տեղի զօրագլխի իւրոյ: