Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գիր մտանող ի բանակն հարկաւոր է մտցի ի ատեն եւ ի տեսչութիւն սպարապետին եւ ամենայն գիր ելանող բանակէ հարկաւոր է ելանել հրամանաւ սպարապետին, եւ զամնայն զոր ինչ գրեցեալք եթէ արտաքոյ մտեալ ի բանակս, եւ եթէ ի բանակէ ելանող առ այլ յաշխարհ, սպարապետն ունի իշխանութիւն բանալոյ եւ կարդալոյ եթէ ունիցի երկմտութիւն ինչ ի վերայ գրէրոնցն, եթէ գտցի անարատ ի երկմտութենէ իւրմէ` իւրով կնքաւ յղեսցէ առ ի առաջադրեալ տեղի գրոյն տեառն իւրոյ ուր եւ իցէ: