Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն, որ մեք ներքոյ ձեռնագրօղք բոլոր քեօֆխայք գեղօրէից եւ ծերակուտօք եւ գաւառապետօք իշխանօք աշխարհիս Վասպուրականի ըստ Օրինօք Հայոց ընտրեցաք ի միջէ մերմէ արս երկուս, այսինքն Տեառն Մանասէ գեղջէն Հեղվարդու, եւ Տեառն Բրաբիօն ի գեղջէն Կարփու, կամաւ եւ յօժարութեամբ մերով տուաք կարէղութիւն փոխանորդութեան մերոյ երիս ամաւ ժամանակաւ առ Տեառն Մանասէի, եւ Բրաբիօ'նի, զի մինն իսմանէ բազմեսցի փառօք եւ պատուօք ընդ փառաւոր տանուտէրս ի գահն մեծ եւ բարեվարք տանն Հայոց, ազատապէս տացէ պաշտօն, ընդունեսցի Օրէնս կարգադրութեան եւ ընդ տանուտերօք հանդերձ արասցէ հրաման ընդ Օրինօք հայոց ի վերայ ամենայն բնութեան մարդոյ ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց, եւ զամենայն զոր ինչ հրաման ի գահէն մեծ եւ բարեվարք տանէն հայոց հանդերձ փոխանորդիւ մերով ձեռնադրեալ ելցէ ընդունելի մեզ լիցի եւ համարեսցի իբրեւ կամք եւ հրամանս մեր, եւ մեք բոլոր ժողովրդիւ կատարումն հասուցանեմք հրամայեցեալն անթերի եւ առանց պատճառի, գրուեցաւ ի աշխարհն Վասպուրականի մէնջ մեր ձեռնադրեցաւ առաջի ատենի երից վկայից այսմ աւուր դեկտեմբերի ամսոյ 10. յամի տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին
եւ կնքեցին եւ յանձնեցին:

Բաղրամ Մարաշեցի,

Միքայէլ Մեղրու,

Սարգիս Հեղվարդու,

Դանիէլ իշխան
Խօշաբ քաղաքի.

Մանասէ գաւառապետ
Բծնոնեաց.

Գրիգոր Քեօֆխայ
Ուտից.