Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն վճիռ, բաց քրէական, յետ հնգետասան աւուր եթէ գանգատողն մի` ստասցի առնելիքն իւր համեմատ վճռոյն իւրոյ կարող է խնդրել դատաստանէն ըմբռնել անձն, կամ ստացուածքն պարտականին: