Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Համապատասխանութիւնք ժամանակի պատերազմի մնասցէ արձակ մէնջ զօրապետաց միայն, եւ պատգամատար ելցեն ընդ դրօշակաւ սպիտակ ի ձեռին, այս դրօշակս իցէ' նշան ընդունելի պատգամաբերին եւ տանին ազատ, սա ինքն ընդ թղթաւ պատգամաւ իւրով մտցէ ի բանակ, ամենայն գիշերապահ եւ պահակք գտանելով սմայ պահպանութեամբ հասուցանեն ի բանակս իւրեանց, քօղ ի տեսակս կապեալ հասուցանեն ի դրունս զօրագլխին, նմանապէս պատասխան նամակին իւրոյ առցէ եւ քողաւորեալ աչօք ելցէ ի բանակէ եւ մտցէ առ բանակն թշնամոյն: