Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ գուցէ յետ լնանելոյ թիւ երից ամաց փոխանորդաց յաշխարհաց, ով ոք ի յորում աշխարհէ եւ փոխանակ որում գաւառէ որ իցէ որ ո'չ նորոգեսցի փոխանորդս սահմանեալ ժամանակի վասն որ ոք պատճառի որ իցէ, առաքօղք նոյն փոխանորդին պարտաւոր լինին ընդունել փոխանորդն իւրեանց կրկին երիս ամս տեղի փոխանորդութեան իւրեանց, եւ հատուցանել տանն ողորմութեան մին հազար դահեկան երծաթ տուգանս վասն յանդգնելոյ յօրինաց: