Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սահման հանելոյ վիճակս ի վերայ իւրաքանչիւր 100 տղայից որ ելցէ ի միջէ միայն հինգ տղայս վասն զինուորութեան, ընկալ երկու հարիւր կտոր թուղթս եւ գրէ անուն 100 տղայից, իւրաքանչ անուն ի վերայ մի թղթու, ամրափակեայ յատուկ, այս 100 թուղթս ձգէ ի մէջ պարկի միոյ եւ առ միւսն 100 սպիտակ թուղթ ի վերայ 5 թղթոյ գրէ «Զինուորե սա' հինգ թուղթս զինուոր անուամբ հանդերձ 95 թուղթ սպիտակաւ որ բովանդակի 100, սա' եւս ամրափակեայ եւ ձգէ ի այլ պարկս, եւ բազմացոյ ամենեցուն հանդարտ տեղիս եւ ի միջի նոցա յոտս կացս երկու պատանիս, եւ տուր նոցա ի վեր ասացեալ երկու պարկս որ ունի իւրաքանչիւր հարիւր թուղթն եւ հրամայէ նոցա խառնել եւ ապա նախ առնուլ յանունն Աստուծոյ ի բերանն եւ ապա իւրաքանչիւր տղայն դաստառակօք փակեա' ակն նոցա եւ տուր հրաման իւրաքանչ տղայն ի պարկէ իւրմէ հանել միմիայն մի թուղթ, որում անուն հանեալ գտցի ի միւս պարկէն անուն «Զինուորե նմայ ելաւ վիճակ զինուորութեան եւ որում տղայն անուն իւր ելցէ ի միւս պարկէ թուղթ սպիտակ նա' լինիցի ազատ երթայ ի խաղաղութեան: