Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան յաշխարհէն Տայիքու եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ քեզ, եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ ի տանն հայոց, տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօնի ռոճկահատուցման պետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Զաքարայ պարտիզաց փորու զիշխեսցես ի վերայ ամենայն զօրաց զինուորութեան ռոճկաց, եւ հատուցումն ռոճկաց ամենայն պաշտօնատարաց, ըստ իւրաքաչիւր հատուցումն լինիցի ի ականատեսութեան քոյ ամենայն ամսոյ, եւ ի վերայ թղթոյ ռոճկա ընկալութեան լինիցի ձեռնադրեալ ի քէն ապա հատուցումն ստանայցէ ի գանձարանէն, պատուիրեմք քեզ զի զգոյշ լինիցիս զի ռոճիկ հասարակ զինուորաց որ ելանէ ի Տանէն Հայոց, անթերի մտցէ ի ձեռն զինուորին մերոյ ըստ իւրաքանչ առաջի աւուրն ամսոյ եթէ առողջ եւ եթէ տկար անձանց, եւ դրամն հատուցանելոյ ռոճկի պիտոյ է յատկապէս ընտիր եւ յստակ լինիլ եւ ոչ հին եւ մի' մաշեալ եւ զոչ ինչ պակասութեամբ, զի մի' գուցէ զինուորն մեր կորուսանիցէ լոման մի պղնձոյ ի հասարակօրէն ռոճկէ իւրմէ քանզի վարձ վաստակոյ իւր է, որում տքնի ցայգ եւ ցերեկ վասն Տանն Հայոց հաւատարմաբար, եւ լցուսցէ Տէր ամենայն պակասութիւն նոցա բարեվարիւք ի այսմ աշխարհի եւ ի փառս յաւիտենական ի հանդերձելումն, գրուեցաւ ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ Վաշխա Պարտու: