Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մայրաքաղաք հարկաւոր է ունիլ չորս ծայրագոյն իշխանս, մի ի նոցանէ քաղաքապետութեան ընդ երիս խորհրդակցօք վասն կառավարելոյ քաղաքին եւ ընդ իւր գաւառաց գեղօրէից ստանօղ ամենայն եկամտից եւ հատուցանող ամենայն ծախից, եթէ զինուորական եւ եթէ սպասաւորական, եթէ շինութեան եւ եթէ պատրաստութեան պաշարաց եւ այլն, եւ մինն ի նոցանէ բերդապան, եւ մի ի նոցանէ զօրագլուխ կառավարիչ զօրաց, որում բնակեալ ի նոյն քաղաքի, եւ մի ի նոցանէ մայր դատաւոր, զի ընդ խորհրդակցօք իւրօք դատիցէ ամենայն բնութիւն մարդոյ որում բնակի ի Վիճակի նոյնոյ քաղաքի եւ վճռեսցէ վարձ իւրաքանչիւր գործոց ձեռաց, ըստ Օրինօք Տանն Հայոց ըստ նմանութիւն իւրաքանչիւր Օրինակաց:

Փորձառութիւն եկամտից եւ տարեկան ծախից Տանն Հայոց: