Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի դատաստանէ ամենայն քաղաքաց ի միջի դատաւորաց պարտ է ընտրել ամենայն ամսի այր մի եւ տալ իշխանութիւն նմայ ժամանակաւ մի ամսաւ յիշխել ի վերայ յանկարծակի գանգատաց թէ ի այգ եւ եթէ ի գիշերի եւ Օգնական լինիլ գանգատօղի եւ կալանաւոր առնել փախչօղի մինչեւ Օրն դատաստանի մուծանել նմայ ի դատաստան: