Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Փակիլն դռան ամրոցաց պարտ է լինիլ ի ձեռամբ հարիւրապետի միոյ, բանալիքն նորին ձեռօք յանձնեսցի ի ձեռս բերդապանին, նմանապէս առաւօտեան բանալն: