Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջի ամենայն փոխանորդաց թէ էկլէզիաստիկ, թէ աշխարհականաց քանի անձինք որ լինիցեն ի վերայ նոցայ հանիցեն վիճակ անուամբ հայր հայաստանեաց միայնակ մի, եւ որում ելցէ վիճակս` բոլոր փոխանորդք տացեն առն այնմիկ թուղթ իշխանութեան եւ պատուոյ անուանակոչութեամբ Հայր հայաստանեաց, ժամանակաւ երիս աւուրս, զի սա' կարի ունիցի իշխանութիւն երդմնեցուցանելոյ երից անձանց, եւ տալոյ նոցայ իշխանութիւն տանուտէրութեան, որ ի ձեռին իւրեանց գտցի թուխթ փոխանորդութեան ազգէն եւ աշխարհէն Հայոց:

Օրինակ հրամանի բոլոր տեղակալացէ եւ փոխանորդացէ Հայոց առ Հայրն Հայաստանեաց: