Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն սպասաւոր եւ կամ աղախին եթէ գուցէ զի մի' գտցի ի տանէն Տեառնէ եւ կամ տիկնոջէ իւրմէ բաւական կերակուր, հանդերձ, ռոճիկ ըստ համեմատութեան դաշնադրութեան իւրոյ մինչ երիս ամիսս ազատ լինի ի դաշնադրութեան սպասաւորութենէ իւրմէ կարող է առաջ քան զլրումն ժամանակի խոստման իւրոց ելանել ուր եւ ինքն կամի: