Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում տեղի եւ որում գաւառի ի յերեսս Երկրին Հայոց գուցէ ժանտ, մորեխ, կարկուտ եւ այլ զոր ինչ վնասակար, որում աւերեսցէ սերմանեցեալս եւ ժողովուրդ մնասցէ թափոր ի կերակրոց իւրաքանչիւր այսպիսի ոքս գտցի` ի շտեմարանէն ամրոցէ գաւառի իւրոյ 25 կշիռ ցորեան վասն կերակրոյ իւրոյ եւ 25 կշիռ ցորեան վասն սերմանելոյ իւրոյ առանց գնոյ եւ առանց հատուցանելոյ փոխարէն, բայց ի շնորհաց տանէն հայոց.