Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք ունիցի երկիր ի փապարս լերանց որում կարիցէ հանել քարեզ անցուցանելով ջուր ի յերեսս երկրի, եթէ կամիցի նա' ծախիւք իւրօք բանալ քարեզ եւ հանել ջուր, եւ ջուրն այն վաճառել առ այլ, ազատ լիցի ի այսպիսի արդեանց հատուցանելով տասանորդն եկամտի ջրից իւրոյ տարեկանի իւրոյ առ Տունն Հայոց: