Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ ի Տանէն Հայոց եւ եթէ իւրաքանչիւր ոք վաճառողաց զոր ինչ յերկիր ի սահմանս որում քաղաքի զի թղթաւ տացցի եւ կամ վաճառեսցի յումեք, պարտ է թուղթն այն ունիլ նումրս եւ Օրինակել ի տան դատաստանի քաղաքին համեմատութեամբ եւ համարաւ, որ եթէ գուցէ գնող եւ կամ վաճառող յերկրին կորուսանիցէ թուղթն` կարի նշանաւորութեամբ նումրովն գտանել կրկին ի տանէ դատաստանի քաղաքին իւրոյ: