Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի դռանէ դատաստանէ ընտրեսցի իննսուն եւ չորս այր բարեգործ եւ համբաւոր, 70 ի նոցանէ վասն որոնելոյ մաքրութիւն եւ կամ աղտեղութիւն մեղաւորի, եւ 24 ի նոցանէ վասն դատելոյ, այլ 12 ի 24 առնէ պիտոյ է լինիլ ի ընտրողութենէ մեղաւորի, որում լինիցի ի նմանէ գանգատեցեալ: