Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի պատճառէ Օրինացն գլուխ 346 տասանորդէ ստացեալ բանն պարտ է լինիլ կամ ոսկի եւ կամ երծաթ, եւ այս հրահայելիք պիղծ լիցի վասն ամենայն բնութեան մարդոյ բնակողաց ի Հայաստանեաց յաշխարհի վասն ծախելոյ եւ վայելելոյ, եթէ ո'չ իւրաքանչիւր ոք ամուր եւ ապահով եւ թագստի տեղի պահել պարտ են անշարժ վասն յանկարծահաս պատուհասի եւ հարկաւորութեան ժամանակի, որ եթէ ի ոչ ոք պատճառէ զերծանիլ եւ փրկիլ ոչ կարի, սա' լիցի ծախ վասն փրկութեան իւրաքանչիւր պահողաց: