Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան աշխարհին Արցախու եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ Տանն Հայոց տուաք քեզ նամակ շնորհաց եւ պաշտօն վառհօդպետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Պետրոս Բերթաձորոյ յիշխեսցես ի վերայ ամենայն վառհօդ յօրինող արհեստաւորաց եւ զգուշութեամբ արբունս հասուցանիցես լաւագոյն եւ յստակ վառհօդ եւ որոնես հնարս, որ կալով մնասցէ երկայն աւուրս, եւ մի' աւերեսցի շտապ, եւ ի յօրինելն վառհօդի մի' գտցի մի տեղի զուռին եւ միւս տեղին մեղմ եթէ ո'չ համահաւասար կարողութեամբ, եւ բոլոր աշխարհն Հայաստանեաց պարտ է յօրինել ամենայն վառհօդս երկուս տեսակս մի խոշոր վասն թօփի, մի մանր վասն աղզօթի եւ զօրութեամբ նոյն երկու տեսակաւ ո'չ յաւելի կամ պակաս, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ որոնել եւ ստանալ արհեստաւորս եւ ի ծախիւ Տանն Հայոց, լուս ածել զամենայն զոր ինչ որ գտցի առ ի առաւել լաւութեան վառհօդի եւ հաստատութիւն մնալոյ անշիջանելի փիլթայն եթէ ժամանակի տապու եւ կամ ի ժամանակի թոռութեան ցօղի եւ անձրեւի եւ ամենայն զօրութենէ ջանալով ջանասցես արհեստս ապահով մնալոյ վառհօդն եթէ մէջ քաղաքաց եւ կամ ի դաշտի եւ կամ մէջ բանակի խմբից, գրուեցաւ եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակ կառապետութեան: