Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բնականապէս ի մէջ բնութեան մարդոյ ծնեալ ունիմք զի բարկանայ ամենայն բնութիւնք մարդոյ, իւրաքանչիւր անձամբ բարկացեալ ընդ դէմ ընդդիմակաց իւրոց եթէ արու եւ եթէ էգ, ոչ ոք խառնեսցի ընդ մէջ նոցայ, եթէ երկու բարկացեալք դաշնադրեսցեն ընդ միմեանց եթէ սրով եթէ փայտիւ կարող են արձակել ի վերայ միմեանց եւ խնդրել վրէժ մինչեւ ցը մերձ ի մահ, ի այսպիսի յանձանց վիրաւորեալն եւ ոսկերս փշրեցեալն ակն եւ ատամն աւերեալն մի' լինիցի տեղի գանգատելոյ ի դատաստանի, եւ ո'չ ոք դատաւոր վրէժխնդիր մի' լինիցի, վասն զի ըստ կամաւ եւ յօժարութեամբն իւր ի վերայ իւր յանձն էառ, այլ եթէ գտցի մեռեալ` սպանողն նորայ մահու մեռցի: