Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դստերք հայոց տի հասակի ամուսնութեան իւրեանց յետ չորեքտասան ամաց, եւ ուստերք յետ եօթին եւ տասն ամաց, յառաջ քան զայն ժամանակ արգելեալ իցէ: