Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զամենայն զոր ինչ մտեալ ի յորում քաղաք ի մէջ Աշխարհին Հայոց, եթէ վաճառեսցի, հատուցանել պարտ է ի գնոյ հարիւրին հինգ, բայց ակունք հարիւրին երկու, ոսկի եւ երծաթ մտանելն ազատ: