Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ուսուցիչք դստերաց նախ ջանասցեն ուսուցանել աշակերտքս իւրեանց ամօթխածութեամբ, եւ պատիժն նոցա միայն արգելուլ ի շարժմանէ (այս քան) ժամ ըստ արժանոյ մեղաց նորա, այլ եթէ գտցի դուստր ոմն բնութեամբ գոռոզ զի հարկեսցի սաստել գանիւք նմայ վարպետ նորայ կարող է գան հարկանել նմա ձեռամբ կանանց ղամչաւ մինչեւ ինն ղամչի ըստ արժանաւորութեան մեղաց եւ ըստ կարեաց անդամոյն մեղաւորի զգոյշ լինիլ զի մի' վիրաւորեսցի, յատկապէս պատկերն նորայ, եւ մի' փշրեսցի ոսկերս եւ մի' մտցէ ի սիրտ նորայ յերկիւղ անփարատելի զի զրկեսցի նմա ի ծնանելոյ: