Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի պատուելի յապարանէ դատաստանի մայրաքաղաքին յԵրեւանու եղեւ վճիռ ի վերայ գանգատող Սարգսի Բամբակաձորոյ հողագործի, եւ դատախազի Միքայէլ ձկնորսի Վահանու, զի դատախազն հատուցանել պարտէ գանգատողին երկու հարիւր երեսուն եւ չորս հայոց դահեկան երծաթ ի անցելոյ ժամանակ յամսեանն սեպտեմբերի վեց յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1770 թուէն մինչեւ ցայսօր վաշխիւ ի մի հարիւրին տարէն վեցովն, նա' եւս յետս դարձուցանէ երկու լիտր քղամիտն որ ունի գանգատօղէն որում կացութեամբ որ կայ այսօր, եւ գանգատողն յետս դարձուցանել պարտէ թուղթ վաշխապարտի դատախազին եւ արասցէ նմայ անհոգս եւ ազատ ի պարտուց եւ ծախ դատաստանի ըստ իւրաքանչ կողման հատուցանել պարտէ միմիայն գանգատողն եւ դատախազն մնասցէ ազատ: Գրուեցաւ ի դրունս պատուելի յապարանի դատաստանի յԵրեւան քաղաքի, յայսմ աւուր ապրիլի 10. յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1772:


Կնիք Պատուելի յապարանի
Դատաստանի, Երեւանոյ.
Եմուտ ի համարս վճռոյ
ձեռամբ իմով.
Մանասէ Գծագիր. .

Օրինակ թղթոյ ստացեալ իրաց յաղագաւ: